POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111
brodsko-posavska uprava > Vijesti > Natječaj za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta

Korisni linkovi:
Natječaj za radna mjesta
27. listopad 2017. -

Foto: PU brodsko-posavska 

 Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012- pročišćeni tekst, 37/2013, 38/2013, 138/2015- Odluka Ustavnog suda RH i 61/2017), članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017) te Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine br. 58/2017), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska  raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

 za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta

 

1. Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove

 Upravni referent– 2 izvršitelja

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit 

2. Služba zajedničkih i upravnih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova

Inspektor za zaštitu od požara i eksploziva- 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij- područje tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit 

3. Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za tehniku

Policijski tehničar-autoelektričar- 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema,  srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit 

4. Postaja granične policije Stara Gradiška

Administrativni referent za evidencije- 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit 

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i osobe  koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju. Provodi testiranje i razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama radi utvrđivanja njihovog znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu. Utvrđuje rang listu kandidata/kinja s obzirom na rezultate provedenog testiranja i razgovora (intervjua) te čelniku tijela podnosi izvješće o provedenom postupku uz koji prilaže rang-listu kandidata/kinja).

Na testiranje upućuju se svi kandidati/kinje s liste koji ispunjavaju formalne uvjete, a sastoji se od provjere  znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

 Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

 Na web-stranici  Policijske uprave brodsko-posavske www.brodsko-posavska.policija.hri web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hrobjaviti će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.

Na web-stranici  Policijske uprave brodsko-posavske www.brodsko-posavska.policija.hrobjavit će opis poslova i  podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koji se natječu za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječu.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web-stranici www.brodsko-posavska.policija.hr, pod vijesti "Natječaj za radna mjesta".

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti: 

1.   životopis,

2.   diplomu, odnosno svjedodžbu za radna mjesta za koja je kao uvjet predviđena srednja stručna sprema

3.   dokaz o radnom iskustvu ( preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja)

 4. za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao navedene poslove.)

5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili vojna iskaznica ili putovnica ili domovnica),

6. ispravu o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit

 Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode i razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

Izabrani kandidati/kinje bit će pozvani da u primjerenom roku, prije donošenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjenu formalnih uvjeta  iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.

 Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012,  19/2013, 33/2013, 148/2013 i 92/2014), članku 48.fZakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/2013 i 152/2014) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a, a i dokaz o tome na koji način mu  je prestala služba/radni odnos kod prethodnog poslodavca.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose poštom ili neposredno u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama na adresu:

 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Policijska uprava brodsko-posavska

35000 Slavonski Brod, Ivana Mažuranića 9,

s naznakom “za javni natječaj”.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hri web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave brodsko-posavske www.brodsko-posavska.policija.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Policijska uprava brodsko-posavska

 

Objava opisa poslova radnog mjesta za koja će se vršiti testiranje, pravni i drugi izvori za pripremanje službenika za testiranje, plaća radnog mjesta te način testiranja propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi Narodne novine, br. 78/2017). 

 OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA IZ JAVNOG NATJEČAJA I PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

  1.Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove

     Upravni referent

Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi prijave i odjave prebivališta, prijave promjene adrese stanovanja, prijave boravišta i određivanja MBG-a, izdavanja osobnih iskaznica, izdavanja putnih isprava, odjave osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo, ažurira podatke u službenim evidencijama koje se povodom obavljanja navedenih poslova vode na informacijskom sustavu MUP-a, izdaje uvjerenja o podacima iz službenih evidencija.

Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja, potvrda o prijavljenom oružju, dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem.

Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja produljenja i zamjene vozačkih dozvola, registracije vozila, odjave vozila , promjene vlasnika vozila, tehničkog stanja vozila, provodi postupak izvršenja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, izdaje naloge za utiskivanje broja šasije, izdaje izvozne i pokusne pločice, vodi evidencije vozača i vozačkih dozvola, registracije cestovnih vozila, izdanih izvoznih pločica i pokusnih i prenosivih pločica te obavlja sve druge poslove vezane za vozila.

Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi odobravanja za privremeni boravak i stalni boravak, izdavanja putnih isprava za strance, produženja putne vize.

Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi zahtjeva za stjecanje, prestanak i utvrđivanje hrvatskog državljanstva.

 Pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje:

 1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/2009)
 2. Uredba o uredskom poslovanju (narodne novine br. 7/2009)
 3. Zakon o prebivalištu (Narodne novine br. 144/2012)
 4. Zakon o osobnoj iskaznici (Narodne novine br. 62/2015)
 5. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine br. 77/99, 133/2002, 48/2005, 74/2009, 154/2014 i 82/2015)
 6. Zakon o oružju (Narodne novine br. 63/2007, 146/2008 i 59/2012)
 7. Pravilnik o vozačkim dozvolama (Narodne novine br. 43/2013, 77/2013, 155/2013, 18/2015, 33/2016, 108/2016 i 86/2017)

 2. Služba zajedničkih i upravnih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova

 Inspektor za zaštitu od požara i eksploziva

 Neposredno sudjeluje u krim. obradi požara, tehnoloških eksplozija, havarija i drugih akcidentnih događaja; obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona iz područja zaštite od požara, proizvodnje, prometa i prijevoza opasnih tvari te proizvodnje i prometa vatrenog oružja; određuje lokacije te izdaje odobrenja za građevine za proizvodnju i skladištenje opasnih tvari; utvrđuje posebne uvjete, pregled glavnog projekta, tehnički pregled građevine; sudjeluje u radu s drugim državnim i inspekcijskim službama i organima na izvršenju zajedničkog posla.

 Pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje:

 1. Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine br. 91/2010)
 2. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne novine br. 108/95, 56/2010)
 3. Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (Narodne novine br. 70/2017)

 3. Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za tehniku

 Policijski tehničar-autoelektričar

  Obavlja servis i popravak elektrouređaja u motornim vozilima, održava elektrouređaje i instalacije u vozilu, priprema vozilo za godišnji tehnički pregled.

 Pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje:

 1. Tehnika motornih vozila/urednik izdanja Vladimir Vadjon; Hrvatska obrtnička komora: Pučko otvoreno učilište, 2004, CIP-Katalogizacija u publikaciji, Nacionalna i sveučilišna knjižnica-Zagreb
 2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 67/2008, 48/2010-Odluka US RH, 74/2011, 80/2013, 158/2013-Odluka US RH, 92/2014 i 64/2015)
 3. Pravilnik o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova (Narodne novine br. 63/2007)
 4. Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (Narodne novine br. 85/2016 i 24/2017)

 4. Postaja granične policije Stara Gradiška

 Administrativni referent za evidencije

 Vodi urudžbeni zapisnik i druge evidencije u okviru policijske postaje, unosi podatke u sustav AOP-a.

 Pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje:

 1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/2009)
 2. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 7/2009)

 PLAĆA RADNIH MJESTA 

Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002,17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2913, 96/2013 i 126/2013, 2/2014, 94/2014, 140/2014, 151/2014, 76/2015 i 100/2015) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br.40/2009).

 Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, www.nn.hr

 TESTIRANJE KANDIDATA

Provjera znanja i sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.Vijesti za aktualni mjesec:


16.3.2018.Pojačani nadzor prometa i ovog vikenda
16.3.2018.Požar na osobnom automobili
15.3.2018.Prometna nesreća na SVC
15.3.2018.U slijetanju ozlijeđene tri osobe
15.3.2018. Edukativno predavanje "Trgovanje ljudima - seksualno zlostavljanje žena"
15.3.2018.Prijevarom do dva mobitela
15.3.2018.Otkriven kradljivac drva
15.3.2018.Predstavljena fotomonografija "Specijalna policija u domovinskom ratu 1990.-1996."
14.3.2018.Eksplozija u Slavonskom Brodu
13.3.2018.Crveni križ - edukacija učenika
12.3.2018.Postani policajac/policajka
12.3.2018.Oprez u prometu - policija i dalje nadzire
12.3.2018.Alkoholiziranom vozaču 40 dana zatvora
12.3.2018.Prijetio pištoljem ručne izrade
12.3.2018.Psi ozlijedili građanina
9.3.2018.Vozači budite oprezni i čuvajte svoj život, kao i živote drugih u prometu!
9.3.2018.Remećenje javnog reda i mira
9.3.2018.Zadržan u policiji do otriježnjenja
8.3.2018.Međunarodni dan žena
7.3.2018.Odlučio se na dragovoljnu predaju oružja


str.: 1 od 2. Ukupno: 27 zapisa.